25.06.2009 (2008 0079) – legemsbeskadigelse - § 391 nr. 3 (ny omstendighet eller nytt bevis egnet til å føre til frifinnelse) - tilregnelighet

En 30 år gammel mann ble i 2004 dømt i tingretten for legemsbeskadigelse. I ettertid har han fått diagnosen paranoid psykose (vrangforestillingslidelse).

I mai 2008 begjærte domfelte gjenåpning under henvisning til at han kan ha vært utilregnelig på gjerningstidspunktet. Kommisjonen oppnevnte to sakkyndige for å vurdere om domfelte kan ha vært strafferettslig utilregnelig på handlingstiden for det forholdet han ble dømt for i 2004.

De sakkyndige konkluderte med at det er overveiende sannsynlig at domfelte var psykotisk på handlingstiden i en grad som tilsier at han var strafferettslig utileregnelig.

Etter kommisjonens vurdering var de sakkyndiges erklæring en ny omstendighet som ga grunnlag for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3. Det ble også vist til at voldsutøvelsen så ut til å ha vært motivert av domfeltes forestillinger om forfølgelse.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.

 

                                                 * * * * *

 

Follo tingrett avsa deretter frifinnende dom.


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215