Klage fra advokat Klomsæt i Baneheia-saken tas ikke til følge

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker besluttet den 17. juni 2010 at gjenåpningsbegjæringen fra Viggo Kristiansen ikke skulle tas til følge. Avgjørelsen var enstemmig.

Kommisjonen mottok den 18. juni 2010 begjæring fra domfelte v/ advokat Sigurd Klomsæt om omgjøring av kommisjonens avgjørelse, subsidiært ny begjæring om gjenåpning.  

Kommisjonen har behandlet den nye begjæring som en klage, og kan ikke se at det er fremkommet forhold som ikke ble vurdert av kommisjonen ved avgjørelsen 17. juni 2010.

Kommisjonen har ikke funnet grunnlag for å foreta en fornyet behandling  av saken.  

 

Helen Sæter
leder
Tlf.: 22 99 13 70


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215