18.11.2010 (2010 0087) Grovt underslag, grov utroskap – § 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble i 2002 dømt i lagmannsretten til fengsel i tre år for grovt underslag og grov utroskap. For det ene forholdet, grov utroskap, ble han domfelt i lagmannsretten i første instans. Domfelte anket, men kun avvisningsspørsmålet, samt lovanvendelsen og saksbehandlingen for grovt underslag ble tillatt fremmet for Høyesterett. Domfelte anførte at Høyesteretts kjæremålsutvalgs ubegrunnede beslutning om å nekte anken relatert til grov utroskap fremmet, var folkerettstridig og måtte lede til gjenåpning. I lys av Høyesteretts avgjørelser i Rt. 2008 s. 1764, Rt. 2009 s. 187 og HR-2010-01703-S om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts kjæremålsutvalgs beslutning gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet deretter å tillate domfeltes anke fremmet. Høyesterett opphevet etter dette lagmannsrettens dom når det gjaldt domfellelsen for grov utroskap. Straffen ble nå utmålt til fengsel i 2 år.

 


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215