17.11.2010 (2010 0105) Seksualforbrytelse – § 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble i 2007 dømt i tingretten for seksuell omgang med barn under 16 år. Begjæring om gjenåpning ble ikke tatt til følge i 2009 (GK-2009-0012). Ny begjæring ble fremsatt i 2010, hvor det ble anført at domfeltes anke over tingrettens dom var blitt nektet fremmet av lagmannsretten uten begrunnelse. Domfelte hadde ikke anket lagmannsrettens beslutning videre til Høyesterett. I lys av Høyesteretts avgjørelse 12. oktober 2010 (HR-2010-01703-S) forelå det dermed ikke grunnlag for gjenåpning etter straffeprosessloven § 392 første ledd. Begjæringen ble ikke tatt til følge.


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215