30.09.2010 (2009 0029) Falsk anmeldelse. Forsikringsbedrageri - § 391 nr. 3 (nye bevis) - dissens

En kvinne ble i 1998 domfelt for bl.a. overtredelse av straffeloven § 171 nr. 1 for falske anmeldelser av angrep på familien og familiens eiendom, samt overtredelse av straffeloven § 272 første ledd, jf. tredje ledd om forsikringsbedrageri. Et nytt vitne sto frem og forklarte at han hadde begått/medvirket til anslagene mot familien, og at anslagene dermed var reelle. Påtalemyndigheten anførte at vitnet ikke var troverdig. Kommisjonens flertall fant at det var en rimelig mulighet for at den nye vitneforklaringen, dersom den hadde foreligget for den dømmende rett, ville ha ledet til frifinnelse for de aktuelle tiltalepostene. Kommisjonens mindretall mente at det nye vitnet ikke var troverdig. Begjæringen ble tatt til følge, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. (Dissens 3-2)

Etter ny ankeforhandling avsa lagmannsretten frifinnende dom for de gjenåpnede tiltalepostene og utmålte ny straff for de pådømte forholdene. Straffen ble satt til fengsel i 45 dager hvorav 30 dager ble gjort betinget. Hele straffen ble ansett utholdt ved soning og tidligere fastsatt prøvetid i tingrettens dom.

 


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215