16.12.2010 (2009 0018) Legemsfornærmelse - § 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble i 2007 dømt i tingretten for legemsfornærmelse og brudd på vegtrafikkloven. Straffen ble satt til fengsel i 7 måneder. Anken over tingrettens dom ble av lagmannsretten nektet fremmet uten begrunnelse, og videre kjæremål til Høyesterett ble forkastet. I lys av Høyesteretts avgjørelser 19. desember 2008 (Rt. 2008 s. 1764) og 12. oktober 2010 (HR-2010-01703-S) om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet deretter lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse. Lagmannsretten avsa etter dette en begrunnet beslutning om å nekte fremmet anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Lagmannsretten fastsatte ny straff til 45 dager betinget fengsel.

 


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215