16.12.2010 (2010 0129) Seksuell omgang med barn under 14 år - § 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble 2007 frifunnet i tingretten for seksuell omgang med en niese under 14 år. I lagmannsretten ble han dømt til fengsel i 4 år. Anken over lagmannsrettens dom ble nektet fremmet av Høyesterett uten begrunnelse. I lys av Høyesteretts avgjørelser 19. desember 2008 (Rt. 2008 s. 1764), Rt. 2009 s. 187 og 12. oktober 2010 (HR-2010-01703-S) om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts kjæremålsutvalgs beslutning gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet deretter å tillate domfeltes anke fremmet. Høyesterett opphevet etter dette lagmannsrettens dom.


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215