Du er her: Forsiden  >  Avgjørelser  >  2012  >  14.11.2012 (2012 00050) Narkotika

14.11.2012 (2012 00050) Narkotika - § 391 nr. 3 (ny omstendighet) Ny Høyesterettsdom

En mann ble i 2008 og 2009 dømt i tingretten blant annet for ulovlig å ha innført 2 x 2 liter GBL. Ny høyesterettsdom fastslo at GBL ikke var omfattet av derivatalternativet i narkotikaforskriften og dermed ikke var narkotika etter straffeloven § 162. Etter kommisjonens syn var høyesterettsdommen en ny omstendighet som syntes egnet til frifinnelse for de postene som omhandlet innførsel av GBL, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet å ta begjæringen til følge. 

Etter ny hovedforhandling avsa tingretten frifinnende dom for de gjenåpnede postene og utmålte ny straff som i sin helhet ble gjort betinget.


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215