12.12.2013 (2013/3) Straffeloven § 216 (for ulovlig å ha unndratt en umyndig fra barnevernets omsorg) - § 391 nr. 3 (ny omstendighet, ny avgjørelse fra Høyesterett)

En kvinne ble i 2012 dømt i tingretten til fengsel i 90 dager, hvorav 30 dager ble gjort betinget, for bl.a. ulovlig å ha unndratt en umyndig fra barnevernets omsorg, jf. straffeloven § 216. Det forelå et midlertidig vedtak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-6.

Hun anførte som ny omstendighet overfor kommisjonen at Høyesterett i en senere avgjørelse, inntatt i Rt-2013-59, har fastslått at det ikke er tilstrekkelig for domfellelse etter straffeloven § 216 at det foreligger et midlertidig vedtak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-6. Begjæringen ble tiltrådt av påtalemyndigheten.

Kommisjonen fant at Høyesteretts avgjørelse utgjorde en ny omstendighet som var egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen til følge.

Etter ny hovedforhandling avsa tingretten frifinnende dom for tiltaleposten som gjaldt ulovlig å  ha unndratt en umyndig fra barnevernets omsorg. Straffen ble satt til fengsel i 90 dager, som var fellesstraff med en dom som var avsagt kort tid etter den angrepne dommen.


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215