21.05.2014 (2013/154) Seksuelle overgrep mot barn - § 391 nr. 3 (nye bevis)

En mann ble i 2011 dømt i lagmannsretten til fengsel i 3 år og 8 måneder for
seksuelle overgrep mot sin datter, jf. straffeloven § 195 første ledd, jf. annet ledd
bokstav c og § 197 første ledd. Domfelte begjærte gjenåpning for
kommisjonen og anførte at det forelå nye bevis i form av en ny forklaring fra
fornærmede. Fornærmede har i avhør med utreder i kommisjonen forklart at  
overgrepene aldri fant sted. Den endrede forklaringen ble støttet av øvrige nye
opplysninger i saken, herunder den nye forklaringen fra fornærmedes søster
samt nye opplysninger vedrørende den daværende fostermorens opptreden.
Kommisjonen fant at den endrede forklaringen utgjorde et nytt bevis som synes
egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen til følge.


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215