18.12.2014 (2013/99, 2013/100, 2013/101) Vold skadeverk m.m. - § 391 nr. 3 (ny omstendighet – tilregnelighet)

En mann ble i perioden 2004 til 2010 domfelt tre ganger i tingretten for blant annet motarbeiding av etterforskingen, vold, skadeverk og overtredelse av vegtrafikkloven. I forbindelse med en ny sak i 2012 ble det foretatt judisiell observasjon av domfelte, hvor han ble vurdert å være utilregnelig, jf. straffeloven § 44. På den bakgrunn begjærte påtalemyndigheten gjenåpning av dommen fra 2010. Domfelte begjærte gjenåpning også av dommene fra 2004 og 2006.

Det ble oppnevnt nye sakkyndige i anledning kommisjonsbehandlingen, som konkluderte med at domfelte var psykotisk på handlingstiden for de forholdene som ble pådømt i 2010. De sakkyndige kunne ikke utelukke at han var psykotisk også på handlingstiden for de forholdene som ble pådømt i 2006, og de uttalte under sterk tvil at de ikke sikkert kunne si at domfelte var psykotisk på handlingstiden for de forholdene som ble pådømt i 2004.

Gjenopptakelseskommisjonen fant at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var oppfylt for alle tre sakene, og uttalte avslutningsvis at det tilligger domstolene å vurdere hvorvidt den medisinske tilstanden kvalifiserer til strafferettslig utilregnelighet etter straffeloven § 44 eller nedsatt straff etter § 56 c.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringene til følge.


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215