18.06.2015 (2015/79) Krenkelse av privatlivets fred og brudd på besøksforbud - § 392 annet ledd (særlige forhold)

En mann ble i 2014 dømt i tingretten for overtredelse av straffeloven § 390 a og overtredelser av straffeloven § 342 første ledd bokstav c. Dommen var en tilståelsesdom, og straffen ble i samsvar med straffeforslaget fra påtalemyndigheten satt til betinget fengsel i 60 dager. 

Begjæring om gjenåpning var begrunnet med at siktelsen lød på straffeloven § 390 i stedet for § 390 a, at retten hadde endret subsumsjonen til § 390 a uten å gi partene anledning til å uttale seg, og at det var tvil om tilståelsen var uforbeholden. Med utgangspunkt i strafferammen etter § 390 a hadde domfelte mottatt forhåndsvarsel om utvisning. Kommisjonen viste til det som var anført av domfelte, og at han i strid med straffeprosessloven § 99 annet ledd heller ikke hadde fått oppnevnt forsvarer. Kommisjonen kom til at saken var fremmet for retten og pådømt i strid med sentrale rettssikkerhetsgarantier nedfelt i straffeprosessloven og EMK og fant at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 392 annet ledd var oppfylt. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen til følge.

Tingretten avsa deretter dom for overtredelse av straffeloven § 390 a. Straffen ble satt til betinget fengsel i 30 dager. I tillegg ble han dømt til å betale oppreisning med 25 000 kroner og saksomkostninger med 3 000 kroner. 


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215