26.03.2015 (2014/185) Dokumentfalsk – Flyktningkonvensjonen artikkel 31 nr. 1 - straffeloven § 392 annet ledd (særlige forhold)

En mann fra Syria ble i 2014 dømt i tingretten for brudd på straffeloven § 182 første ledd annet straffalternativ (dokumentfalsk). Han hadde fremvist et falskt id-kort overfor politiet i forbindelse med innreisekontrollen til Norge.

Domfelte begjærte gjenåpning under henvisning til

Flyktningkonvensjonens artikkel 31 nr. 1, og hevdet at han fylte samtlige vilkår for straffrihet etter konvensjonen.

Kommisjonen fant at konvensjonens vilkår «present themselves without delay», slik dette er nærmere redegjort for i Rt. 2014 side 645, var oppfylt i saken. Vilkåret «coming directly» var også oppfylt, selv om

domfelte også hadde inngitt asylsøknad i Hellas. De øvrige vilkår for straffrihet etter konvensjonen hadde kommisjonen ikke grunnlag for å ta stilling til. Slik saken lå an, måtte dette vurderes av retten.

Saken ble gjenåpnet i medhold av straffeprosessloven

§ 392 annet ledd, idet kommisjonen fant at det forelå særlige forhold som gjorde det tvilsomt om dommen var riktig. 

Kommisjonen tok enstemmig begjæringen til følge.


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215