Du er her: Forsiden  >  Avgjørelser  >  2015  >  17.06.2015 (2015/23) Ran

17.06.2015 (2015/23) Ran - § 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring), straffutmåling

En mann ble i 2013 dømt i tingretten til fengsel og erstatning for ran. Han

anførte som ny omstendighet at han i en nylig avgitt rettspsykiatrisk

vurdering var funnet å være lettere psykisk utviklingshemmet. Under

henvisning til straffeloven § 56 c begjærte han straffutmålingen 

gjenåpnet. 

Kommisjonen fant at vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven §

391 nr. 3 var tilstede og viste til at den rettspsykiatriske erklæringen var

en ny omstendighets som kunne lede til gjenåpning. Kommisjonen viste

også til en senere dom mot domfelte hvor anvendelse av straffeloven §

56 c hadde ledet til en ikke ubetydelig reduksjon i straffen. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning av

straffutmålingen til følge.


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215