27.08.2015 (2015/96 m.fl.) Ran m.m. - § 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring)

En ung mann ble i 2012 dømt for tre simple ran, to frihetsberøvelser mv. Det ble idømt en samfunnsstraff på 420 timer. Etter anke fastsatte Høyesterett straffen til fengsel i 2 år og 3 måneder. Mannen fikk to nye dommer i tingretten i januar 2014. I den første ble han dømt for bilbrukstyveri og skadeverk mv. til betinget fengsel i 30 dager. I den neste ble han dømt for innbrudd og innbruddsforsøk mv. til fengsel i 45 dager.

Domfelte begjærte gjenåpning av alle tre dommene. Begrunnelsen var at han i dag var psykotisk, og at det var tvil om hans tilregnelighet på handlingstiden for de tre dommene. Han var ikke tidligere rettspsykiatrisk undersøkt.

Etter å ha innhentet en rettspsykiatrisk erklæring fant kommisjonen at det ikke heftet tvil om domfeltes tilregnelighet ved den første dommen, men at det heftet tvil ved om han på handlingstidene for de to neste dommene var i en slik tilstand som omfattes av straffeloven § 44. De to siste dommene ble derfor gjenåpnet i medhold av straffeprosessloven § 391 nr. 3. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning delvis til følge. 


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215