07.10.2015 (2015/116) Ordensforstyrrelse - § 391 nr. 3 (ny omstendighet, ny sakkyndig erklæring). Begjæring fra påtalemyndigheten

En kvinne ble i 2013 dømt i tingretten til å betale kr 7 200 i bot for overtredelse av straffeloven § 350 første ledd. Påtalemyndigheten begjærte gjenåpning til domfeltes gunst etter at det var kommet frem nye omstendigheter som synes egnet til frifinnelse etter straffeloven § 44 om strafferettslig tilregnelighet. Vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var oppfylt. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215