08.10.2015 (2015/144 m.fl.) Trusler, vold, narkotika m.m. - § 391 nr. 3 (ny omstendighet, ny sakkyndig erklæring). Begjæring fra påtalemyndigheten

En mann ble perioden fra 1997 til 2013 domfelt åtte ganger for ulike straffbare forhold. I 2014 ble det gjennomført en rettspsykiatrisk vurdering av domfelte. De sakkyndige var i tvil ved sin vurdering av om domfelte var psykisk utviklingshemmet i høy grad på handlingstidspunktene, jf. straffeloven § 44. På denne bakgrunn begjærte påtalemyndigheten gjenåpning av de åtte tidligere dommene. De sakkyndige konkluderte negativt slik reglene for sakkyndige sier når domfelte scoret over nivået for psykisk utviklingshemming i høy grad, men de gjorde samtidig oppmerksom på at konklusjonen var fattet under sterk tvil. Tvilen var knyttet til forskjellene i domfeltes funksjonsnivå på handlingstidspunktene kontra på undersøkelsestidspunktene da forholdene ble vurdert som optimale. Kommisjonen fant at den sakkyndige erklæringen utgjorde en ny omstendighet som syntes egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3 jf. straffeloven § 44.

 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge. 


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215