11.11.2015 (2015/39 m.fl.) Ordensforstyrrelser m.m. - § 391 nr. 3 (ny omstendighet, ny sakkyndig erklæring). Tiltrådt av påtalemyndigheten.

En mann ble i perioden 2001–2012 domfelt fem ganger for ulike typer lovbrudd. I forbindelse med ny straffesak i 2014 ble det gjennomført en rettspsykiatrisk undersøkelse av ham. De sakkyndige konkluderte med at han var psykisk utviklingshemmet i høy grad. På bakgrunn av dette begjærte domfelte gjenåpning av de fem tidligere dommene. Begjæringen ble tiltrådt av påtalemyndigheten.

Kommisjonen fant at den sakkyndige erklæringen utgjorde en ny omstendighet. Konklusjonen om at domfelte var psykisk utviklingshemmet i høy grad reiste tvil om han hadde vært strafferettslig tilregnelig på handlingstiden for de pådømte forholdene, jf. straffeloven 1902 § 44. Etter kommisjonens vurdering var den sakkyndige erklæringen en ny omstendighet som var egnet til å føre til frifinnelse.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.  


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215