12.10.2016 (2016/36) Plagsom opptreden, knivforbud - § 391 nr. 3 (Ny omstendighet, sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann ble i 2009 dømt i tingretten til en bot på kroner 12 000 for overtredelse av straffeloven (1902) §§ 352 a og 350 annet ledd. Han begjærte gjenåpning for kommisjonen idet han hevdet ikke å være strafferettslig tilregnelig. I en tidligere sak for kommisjonen, jf. GK-2013-80, hadde sakkyndige funnet at den samme domfelte var psykotisk i perioden for de da påklagede handlinger. 

På bakgrunn av opplysningene i sakkyndigerklæringen, fant kommisjonen at det forelå nye omstendigheter som syntes egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3, jf. straffeloven (1902) § 44.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215