11.05.2017 (2017/46) – Voldtektsforsøk - § 391 nr. 3 (ny sakkyndig erklæring, tilregnelighet)

En mann ble i 2015 dømt i tingretten for forsøk på voldtekt og legemsbeskadigelse ved bruk av kniv. Forut for hovedforhandlingen ble mannen rettspsykiatrisk undersøkt og det ble konkludert med at han var tilregnelig. Straffen ble satt til forvaring i 3 år og 6 måneder med en minstetid på 2 år. Han ble i tillegg dømt til å betale oppreisning til fornærmede med kr 130 000. 

I forbindelse med at mannen ble anmeldt for nye straffbare forhold, ble domfelte rettspsykiatrisk undersøkt på nytt. Han fikk da en schizofrenidiagnose. De rettsoppnevnte sakkyndige mente domfelte hadde vært syk i lang tid og at han ble underdiagnostisert forut for domfellelsen i tingretten i 2015. Domfelte begjærte gjenåpning, og viste til at de sakkyndige hadde konkludert med at han høyst sannsynlig hadde vært psykotisk på handlingstiden også for de forholdene som ble pådømt i 2015. Gjenopptakelseskommisjonen kom til at den rettspsykiatriske erklæringen var et nytt bevis som var egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3. 

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215