12.06.2019 (2018/171) Vegtrafikkloven, kjøring i påvirket tilstand - § 391 nr. 3 (nytt bevis). Dissens

En mann ble i 2018 dømt i Hedmarken tingrett til fengsel i 90 dager og en

ubetinget bot for føring av scooter i alkoholpåvirket tilstand. Han var 

tidligere domfelt flere ganger for kjøring i påvirket tilstand. Anke til Eidsivating

lagmannsrett ble nektet fremmet. 

Domfelte forklarte både i tingretten og i anken til lagmannsretten at han kun hadde 

vært passasjer på scooteren, og at han ikke ønsket å oppgi navnet på 

føreren. I begjæringen om gjenåpning navngir han føreren og opplyser at 

vedkommende har sagt seg villig til å avgi forklaring. I avhør med utreder i

kommisjonen forklarte vitnet at han forut for hendelsen hadde vært i kontakt med 

domfelte med forespørsel om å få låne scooteren hans. Denne hadde 

han hentet hjemme hos domfelte på formiddagen. Scooteren sto da 

parkert hos domfelte med nøklene i, og vitnet hadde brukt scooteren 

denne dagen. Da han skulle levere den tilbake på kvelden, var ikke 

domfelte hjemme, men vitnet påtraff ham i nærheten. Domfelte ønsket å 

få sitte på med vitnet. Domfelte satt urolig på scooteren og vitnet kjørte i 

grøfta. Vitnet forlot da stedet, mens domfelte fikk sitte på videre med et 

par som kom kjørende forbi i bil. Etter vitnets forklaring var han ikke kjent med at 

domfelte i ettertid var blitt dømt for promillekjøring på grunn av dette. 

Kommisjonens flertall fant at det var grunn til å reise spørsmål ved flere 

forhold knyttet til tilblivelsen av, og innholdet i, vitnets forklaring. Etter en 

samlet vurdering kom flertallet likevel til at det forelå en rimelig mulighet for at 

domfelte kunne ha blitt frifunnet dersom vitnet hadde avgitt sin forklaring for 

den dømmende rett, og besluttet at begjæringen skulle tas til følge, jf. 

straffeprosessloven § 391 nr. 3. Kommisjonens mindretall festet ikke lit til vitnets 

forklaring, som fremsto som oppkonstruert for å tilpasses domfeltes beskrivelse av 

hendelsesforløpet. Mindretallet konkluderte med at vilkårene for gjenåpning ikke var 

til stede. 

Kommisjonen besluttet å ta begjæringen om gjenåpning til følge. Dissens 

(4-1).


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215