Gjenopptakelseskommisjonen avgjør om en domfelt med rettskraftig dom skal få behandlet sin sak på ny av retten. Kommisjonen er uavhengig av politiet, påtalemyndigheten og domstolene. 

Saksgang

Gangen i en gjenåpningssak – uten utredning

Gangen i en gjenåpningssak – med utredning

Siste fra kommisjonen

Kommisjonsmøte

Neste kommisjonsmøte er planlagt 16. - 17. juni 2021.

Full drift og kapasitet tross Korona

Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker jobber tilnærmet som normalt, men har inntil videre hjemmekontor og det er lite tilstedeværelse på kontoret. Vi har gode systemer for å håndtere våre oppgaver i denne ekstraordinære situasjonen.

Kommisjonsmøtene går som planlagt.
  
Vi har vanlig telefontid alle hverdager mellom kl. 09.00-14.30. Ønskes det å levere dokumenter må dette avtales på forhånd på telefon 22 40 44 00.                                                                                                                                                                                                                                            

Baneheia-saken gjenåpnes

Gjenopptakelseskommisjonen har i dag besluttet at Viggo Kristiansens begjæring om gjenåpning av Agder lagmannsretts dom 13. februar 2002 i den såkalte «Baneheia-saken» skal tas til følge.

Grunnlaget for avgjørelsen er at det foreligger nye bevis og omstendigheter som gir en rimelig mulighet for at Kristiansen kunne ha blitt frifunnet, dersom de nye bevisene eller omstendighetene hadde vært kjent for retten da saken ble pådømt.

Avgjørelsen er truffet under dissens (3 – 2).

Et flertall på tre medlemmer er i korthet av den oppfatning at det etter domfellelsen i 2002 er fremlagt nye sakkyndige erklæringer og rapporter som svekker DNA-beviset, og at dette får betydning for vektingen av de øvrige bevisene som talte for at Kristiansen var skyldig da saken ble behandlet i Agder lagmannsrett. Etter flertallets vurdering er det samlet sett en rimelig mulighet for at Kristiansen ville ha blitt frifunnet, dersom lagmannsretten hadde vært kjent med de nye bevisene som nå foreligger.

Et mindretall på to medlemmer mener at vilkårene for gjenåpning ikke er oppfylt. Selv om de nye sakkyndige rapportene om DNA-beviset mv. hadde vært kjent for retten i 2002, så er det likevel ingen rimelig mulighet for at disse – vurdert sammen med de øvrige bevisene som ble presentert for retten - ville ha endret bevisbildet på en slik måte at det ville ha ført til frifinnelse av Viggo Kristiansen.

Avgjørelsen blir sendt til Høyesteretts ankeutvalg som skal peke ut en ny lagmannsrett til å behandle saken.

Avgjørelsen er i sin helhet inntatt på kommisjonens hjemmeside www.gjenopptakelse.no

Lenke til avgjørelsen.

 

KORO - Kunst i offentlig rom

Tid, nøyaktighet og grundighet er sentrale stikkord for kunsten i de oppgraderte lokalene til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Kunstnerne Vibeke Slyngstad (f. 1968) og Thorbjørn Sørensen (f. 1961) har begge produsert nye verk spesielt tilpasset Kommisjonens nyoppussede fellesarealer og møterom. Deres kunstneriske metode gir hver for seg assosiasjoner til Kommisjonens eget arbeid der tid, nøyaktighet og grundighet er sentrale stikkord.

koro.no/prosjekter/kommisjonen-for-gjenopptakelse-av-straffesaker/

Gjenopptakelseskommisjonen har til og med desember 2020 gjenåpnet 351 saker.