Informasjon til fornærmede og etterlatte

Gjenopptakelseskommisjonen plikter å underrette fornærmede og etterlatte om begjæringen, dersom begjæringen ikke blir forkastet fordi den åpenbart ikke kan føre frem.

Fornærmede og etterlatte har da en rekke rettigheter når saken behandles i kommisjonen

-    rett til å lese saksdokumentene
-    rett til å sende inn forklaring eller kommentarer til begjæringen 
-    rett til å be om å få forklare seg muntlig for Gjenopptakelseskommisjonen 
-    rett til å få vite resultatet av Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse – altså om saken ble gjenåpnet eller ikke, og i så fall hvorfor 

Fornærmede og etterlatte kan også ha rett til å få oppnevnt egen advokat (bistandsadvokat).

Unntak

Gjenopptakelseskommisjonen plikter ikke å underrette fornærmede og etterlatte dersom det er åpenbart at begjæringen ikke kan føre frem, og begjæringen blir forkastet. I slike saker har fornærmede og etterlatte som regel ikke de samme rettighetene som beskrevet over. 
At en sak forkastes betyr i praksis at saken avsluttes uten nærmere undersøkelser, og at det ikke blir noen ny rettssak.

Har du spørsmål eller vil vite mer? Ring eller send oss en e-post.