NAV-saker og gjenåpning

Gjenopptakelseskommisjonen har fra mars 2020 behandlet flere begjæringer om gjenåpning fra riksadvokaten i det såkalte NAV-komplekset.  

Felles for disse sakene har vært at domfelte oppholdt seg i andre EØS-land samtidig som han/hun mottok kontantytelser fra NAV. De domfelte hadde verken meldt fra til NAV eller søkt om tillatelse til å reise ut fra Norge. NAV hadde heller ikke fått informasjon om utenlandsoppholdene i meldekort. I retten ble de dømt for bedrageri mot NAV. I flere av sakene ble de også dømt for falsk/uriktig forklaring overfor NAV fordi de hadde sendt inn meldekort uten å opplyse om utenlandsoppholdet.

Kommisjonen anså at vilkårene for gjenåpning var oppfylt. Flere EØS-rettslige spørsmål var ikke vurdert av retten, deriblant spørsmålet om det kunne være i strid med EØS-retten å anse midlertidig opphold i EØS-land (for eksempel lengre ferieopphold) som ensbetydende med at domfelte da ikke hadde krav på kontantytelser. Kommisjonen anså derfor at spørsmålet om domfelte hadde begått bedrageri / falsk forklaring overfor NAV, måtte prøves på nytt.

Flere NAV-saker hvor domfelte er dømt for trygdebedrageri og/eller falsk forklaring overfor NAV fordi han/hun har oppholdt seg i EØS-land og samtidig mottatt kontantytelser (arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller pleiepenger), vil kunne bli gjenåpnet i fremtiden.

Kommisjonen vil vurdere hver sak konkret. Dersom saken gjenåpnes vil den bli sendt til retten for ny behandling. Hvorvidt domfelte skal frifinnes vil være opp til retten å avgjøre.

Erstatningskrav i forbindelse med NAV-saker, se www.sivilrett.no.