Sakkyndige

For å opplyse en sak kan kommisjonen oppnevne sakkyndige, se straffeprosessloven § 398 b annet ledd. Oppnevningen følger reglene i straffeprosessloven kap. 11.

Kommisjonen har gjennom de årene den har vært i virksomhet, oppnevnt sakkyndige på ulike områder. Dette har for eksempel vært innen 

•    rettspsykiatri 
•    rettspsykologi
•    rettstoksikologi
•    rettsgenetikk
•    økonomi
•    historie
•    foto- og filmteknikk
•    lydteknikk
•    brannteknikk
•    bilsakkyndighet 
•    tradisjonell kriminalteknikk

Kommisjonen fastsetter mandatet for de sakkyndiges oppdrag. Partene gis normalt anledning til å uttale seg om forslag til sakkyndige og utkast til mandat. De sakkyndige skal avgi sin erklæring til kommisjonen.

Oppnevnte sakkyndige har krav på godtgjørelse etter de gjeldende salærbestemmelser. 

En stor del av sakene som har vært gjenåpnet av kommisjonen gjelder domfeltes psykiske helse. Begrunnelsen for gjenåpning kan være at domfelte var utilregnelig på handlingstiden (straffeloven 1902 § 44 og straffeloven 2005 § 20), eller at han var lettere psykisk utviklingshemmet, slik at det skulle vært vurdert å idømme en mildere straffereaksjon (straffeloven 1902 § 56 c og straffeloven 2005 § 80).

Sakkyndige i rettsmedisinske spørsmål skal også sende sin sakkyndige erklæring til Den rettsmedisinske kommisjon, jf. straffeprosessloven § 398 b annet ledd og § 147 første ledd. Her er lenke til Statens sivilrettsforvaltning, www.sivilrett.no