17.11.2010 (2008 0096) Grov utroskap – § 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble i tingretten dømt bl.a. for økonomisk utroskap. Anken over tingrettens dom ble av lagmannsretten nektet fremmet uten begrunnelse, og videre kjæremål til Høyesterett ble forkastet. I lys av Høyesteretts avgjørelser i Rt. 2008 s. 1764 og avgjørelse fra Høyesteretts storkammer 12, oktober 2010 HR-2010-01703-S om at ubegrunnede ankesilinger er folkerettsstridige, ble Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet deretter lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse. Lamannsretten tillot anken fremmet for ankebehandling. Under ankeforhandlingen besluttet påtalemyndigheten å frafalle forfølgningen og lagmannsretten avsa frifinnende dom.


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215