17.11.2010 (2009 0067) Vegtrafikkloven – § 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En kvinne ble i 2006 dømt til betinget fengsel i 21 dager for fem tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort etter at hun i 2005 var fradømt føreretten på grunn av kjøring i påvirket tilstand. Anke over tingrettens dom ble av lagmannsretten nektet fremmet uten begrunnelse, og videre kjæremål til Høyesterett ble forkastet. I lys av Høyesteretts avgjørelser i Rt. 2008 s. 1764 og HR-2010-01703-S om at ubegrunnete ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd. Begjæringen ble tatt til følge.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet deretter lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse. Lamannsretten tillot anken fremmet for ankebehandling mht. straffutmålingen. Etter ankefohandlingen ble anken forkastet av lagmannsretten.


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215