08.09.2016 (2016/35) Oppgitt falsk personalia til politiet. Tilregnelighet - § 391 nr. 3 (ny omstendighet, ny sakkyndig erklæring)

En mann ble i 2005 dømt i tingretten til å betale en bot på kroner 2 000 for overtredelse av straffeloven (1902) § 333 ved å ha oppgitt uriktig navn og adresse til politiet. Han begjærte gjenåpning for kommisjonen idet han hevdet å være strafferettslig utilregnelig. 

I en tidligere sak for kommisjonen, jf. GK-2013-80, hadde sakkyndige funnet at domfelte var psykotisk på handlingstiden. 

På bakgrunn av opplysningene i sakkyndigerklæringen, fant kommisjonen at det forelå nye omstendigheter som syntes egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr. 3, jf. straffeloven (1902) § 44.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge. 


Kommisjonen for
gjenopptakelse av straffesaker
Postadresse:
Postboks 2097 Vika
0125 Oslo
Besøksadresse:
Tordenskioldsgate 6
0160 Oslo
Telefon og telefax:
Telefon: 22 40 44 00
Telefax: 22 40 44 01
E-post:
post@gjenopptakelse.no
Org.nr.
985 847 215