(2004 00067) Vegtrafikkloven

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig rapport – tilregnelighet)

Politiet utferdiget et forelegg mot en mann for overtredelser av vegtrafikkloven. Forelegget ble ikke vedtatt, og saken ble sendt til retten, som i år 2000 avsa dom i samsvar med forelegget. Mannen ble dømt til å betale en bot på kr 2 500. I 2002 ble det ny sak mot mannen for nye forhold. Denne gang ble han frifunnet på grunn av tvil om han var tilregnelig etter straffeloven § 44. Det var forut for denne dommen foretatt en judisiell observasjon av mannen. Domfelte begjærte deretter gjenopptakelse av alle tidligere straffereaksjoner han var ilagt, under henvisning til at han måtte antas å ha vært utilregnelig også tidligere. Påtalemyndigheten sluttet seg til begjæringen for så vidt gjaldt dommen fra år 2000 og et vedtatt forelegg som mannen var ilagt i 2002.

Kommisjonen viste til at det vedtatte forelegget ikke kunne behandles av kommisjonen da begjæringer om gjenopptakelse av vedtatte forelegg fremdeles skal behandles av domstolen, jf. straffeprosessloven § 261.

Kommisjonen fant at det var grunnlag for å gjenoppta dommen fra år 2000, idet de straffbare handlinger lå innenfor den samme perioden som de forholdene han var blitt frifunnet for i dommen fra 2002. Den rettspsykiatriske erklæringen og dommen fra 2002 måtte anses som nye omstendigheter eller bevis som syntes egnet til å føre til frifinnelse, jf. straffeprosessloven § 391 nr 3. Saken ble henvist til retten for ny behandling for så vidt gjaldt dommen fra år 2000. Kommisjonen kunne derimot ikke se at det var grunnlag for gjenopptakelse av en dom fra 1998 da de straffbare forholdene han her ble dømt for ble begått i en periode det ikke var holdepunkter for å konstatere at han hadde vært psykotisk i rettspsykiatrisk forstand.

* * * * *

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.