Gjenopptakingskommisjonens medlemmer og sekretariat

Leiar

Siv Hallgren

Leiar av kommisjon og sekretariat

Arbeidserfaring frå Justisdepartementet, konsulent i Direktoratet for arbeidstilsynet, politifullmektig/-adjutant, påtaleleiar og konstituert kriminalsjef i Politiet i Asker og Bærum, hovudjeger i ISCO Group AS og advokatfullmektig/advokat i advokatfirmaet Lea, Haavik & Helland, og advokat og partnar i Advokatfirmaet Elden DA. Har vore leiar for bistandsadvokatutvalet i Advokatforeningen og var medlem av Arbeidsgruppe for økt bruk av konfliktråd, Tilregnelighetsutvalget og Særdomstolsutvalget og av Helsepersonellnemnda i tre år.

Nestleiar

Sven Ole Fagernæs

Advokat

Fagernæs har vore ved Regjeringsadvokatembetet frå 1976. Han blei utnemnd til regjeringsadvokat i 1994 og var det til han gjekk av med pensjon i april 2015. Fagernæs har tidlegare arbeidd i lovavdelinga i Justisdepartementet, vore dommarfullmektig ved Indre Sogn sorenskrivarembete og ekstraordinær lagdommar i Hålogaland lagmannsrett. I perioden 1998–2001 hadde Fagernæs permisjon frå Regjeringsadvokatembetet for å vere konstituert departementsråd i Justisdepartementet.  I 2005 var han konstituert sysselmann på Svalbard.

Medlem

Dag Jodaa

Tingrettsdommer i Rana tingrett

Jodaa har juridisk embetseksamen frå 1996. Han var dommarfullmektig i 1996–1999, rådgivar i Justisdepartementet i 1999–2000 og privatpraktiserande advokat og partnar i Advokathuset Helgeland DA i 2000–2015. Sidan det har han vore dommar i Rana tingrett.

Medlem

Elin Ramleth Østli

Statsautorisert revisor

Østli har høgare revisoreksamen frå 1986. Ho var tilsett i Arthur Andersen & Co frå 1986 til 1991 og i Sparebanken Hedmark frå 1991 til 1994. Frå 1994 har ho vore privatpraktiserande revisor og oppdragsansvarleg partnar i Revisorsenteret Trysil DA. I perioden 2004–2007 og frå 2010 har ho hatt verv i kvalitetskontrollen i Den norske Revisorforening. Frå 2012 til 2016 var ho medlem i Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker.

Varamedlem

Arne Gunnar Aas

Advokat

Aas har juridisk embetseksamen frå 1977. Han har tidlegare vore konsulent i Sjøfartsdirektoratet, dommarfullmektig ved Holt sorenskrivarembete og politijurist i Asker og Bærum politidistrikt. Aas har tidlegare vore engasjert som rådgivar av JD med menneskerettar i Moldova som arbeidsfelt. Han har vore advokat i advokatfirmaet Hjort frå 1981 til 2021. Aas har tidlegare vore fast forsvarar ved Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høgsterett.

Varamedlem

Timothy John Brennen

Professor psykologi ved UiO

Brennen forskar på menneska sine mentale prosessar, mellom anna personidentifisering, falske minne og effekten av traume på korleis ein hugsar og tenkjer. Han har hatt fleire oppdrag som rettsoppnemnt sakkunnig vitne om minne og relaterte tema. Han har tidlegare arbeidd ved universiteta i Tromsø, Savoie og Grenoble, har vore forskingsleiar ved Psykologisk institutt, og forskingsdekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO.

Medlem

Tor Ketil Larsen

Seksjonsoverlege ved Stavanger universitetssjukehus og professor II ved UiB

Larsen har hatt 4 stipendiatperiodar ved Universitetet i Oslo à 3 år tilknytt Institutt for basalmedisinske fag. Han blei dr.med. i 1989. Han har vore leiar av delen for tidleg intervensjon i det såkalla TIPS-prosjektet. Han har vore fagleg leiar av regionalt senter for klinisk psykoseforsking ved Stavanger universitetssjukehus og forskingssjef ved avdelinga. Larsen har skrive ca. 130 artiklar/bokkapittel om tema som psykosar, tidleg oppdaging, rusmisbruk, tvangsliding, ADHD, epilepsi og langtidsforløp ved psykosar. Han har lang erfaring som rettspsykiatrisk sakkunnig.

Varamedlem

Hanne Helle Arnesen

Lagdommar i Agder lagmannsrett

Arnesen har juridisk embetseksamen frå 1986. Ho har tidlegare vore konsulent/utgreiingskonsulent i Justisdepartementet, dommarfullmektig ved Larvik sorenskrivarembete og privatpraktiserande advokat i 12 år. Ho har vore lagdommar sidan 2004.

 

 

 

Om sekretariatet

Sekretariatet hjelper kommisjonen med å undersøkje og greie ut dei rettslege og faktiske sidene ved sakene. Kommisjonen sitt sekretariat har tretten fast tilsette under leiing av kommisjonens leiar. 

Sekretariatet har ni juridiske utgreiarar og to utgreiarar med politifagleg bakgrunn. I tillegg har sekretariatet ein kontorsjef og ein seniorsekretær.

Utgreiarane i sekretariatet har brei erfaring frå strafferettspleia og anna verksemd. Dei har bakgrunn frå blant anna domstolane, påtalemyndigheita, politiet, forsvararsida og forvaltninga.

Kommisjonen har ei aktiv rettleiingsplikt. Dersom den som søkjer om gjenopning, ikkje får bistand frå forsvarar, vil sekretariatet normalt ha direkte kontakt og dialog med den enkelte. 

Har du spørsmål eller vil vite meir? Ring eller send oss ein e-post.