Gjenopptakingskommisjonens medlemmer og sekretariat

Leiar

Kamilla Silseth

Leiar av kommisjon og sekretariat

Kamilla Silseth har juridisk embetseksamen frå universitetet i Bergen, 2000. Ho har erfaring som tingrettsdommar, konstituert lagdommar og frå forvaltninga. Ho har dei siste ti åra vore partnar i Advokatfirmaet Schjødt.

Nestleiar

Trude Marie Wold

Advokat

Wold har juridisk embetseksamen frå universitetet i Tromsø, 1996. Ho har drive advokatfirmaet Wold på Sortland sidan 2002. Wold har vore nestleiar og medlem i Hovedstyret i Advokatforeningen sidan 2020, leiar for Kontrollkommisjonen for sjukehusa i Lofoten og Vesterålen sidan 2019 og frå 2011 fast bistandsadvokat for Vesterålen tingrett/ Midtre-Hålogaland tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Medlem

Frederik Meringen

Tingrettsdommar i Møre og Romsdal tingrett

Meringen avla juridisk embetseksamen ved Universitet i Oslo i 1997, med spesialfag fra University of Edinburgh. Han har yrkeserfaring fra Garanti-Instituttet for Eksportkreditt samt påtalemyndigheten; Nordmøre politidistrikt og Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter. Meringen ble utnevnt som tingrettsdommer i 2010 og er fagansvarlig for straffesaker i Møre og Romsdal tingrett.     

Medlem

Rolf K. Sæther

Statsautorisert revisor

Sæther vart statsautorisert revisor i 1991. Han har erfaring frå internrevisjon i bank, leiing av lokalbankkontor og frå ekstern revisjon, seinast som partnar i BDO. Han var styremedlem i Den norske Revisorforening i perioden 2015 – 2021.

Medlem

Tom Gunnar Vik

Overlege

Vik har vært ansatt ved klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Telemark HF siden 1995 og har arbeidet som overlege ved seksjon for sikkerhetspsykiatri siden 2000. Vik ble utdannet cand.med. i 1992, og har siden 2001 vært spesialist i psykiatri. Han jobber hovedsakelig med sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved egen sikkerhetsseksjon og som psykiater ved Skien fengsel siden 2003. Vik har videreutdanning i rettspsykiatri og fengselspsykiatri. Rettspsykiatrisk sakkyndig og fagkyndig meddommer fra 2007. Vik har vært medlem i det regjeringsoppnevnte Olsenutvalget, som gjennomgikk drap i Norge i perioden 2004-2009(NOU 2010:3).

Varamedlem

Timothy John Brennen

Professor psykologi ved UiO

Brennen forskar på menneska sine mentale prosessar, mellom anna personidentifisering, falske minne og effekten av traume på korleis ein hugsar og tenkjer. Han har hatt fleire oppdrag som rettsoppnemnt sakkunnig vitne om minne og relaterte tema. Han har tidlegare arbeidd ved universiteta i Tromsø, Savoie og Grenoble, har vore forskingsleiar ved Psykologisk institutt, og forskingsdekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO.

Varamedlem

Bendik Falch-Koslung

Advokat

Falch-Koslung har juridisk embetseksamen frå universitetet i Oslo frå 2006. Han har drive eigen advokatpraksis i advokatfelleskapet Mette Y. Larsen & CO sidan 2013 etter tidlegare å ha vore tilsett som advokat. Falch-Koslung er fast forsvarar for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett og har møterett for Høgsterett. Han er vidare leiar av Advokatforeningens isolasjonsgruppe og medlem av styret i Forsvarergruppen i Advokatforeningen. Han er òg tilknytta Universitet i Oslo, juridisk fakultet, som rettleiar og sensor innan strafferett, straffeprosess og menneskerettar.

Varamedlem

Beate Blom

Lagdommar i Gulating lagmannsrett

Blom har juridisk embetseksamen frå 1990. Ho har arbeidserfaring som politifullmektig/adjutant og dommarfullmektig før ho i 1999 vart dommar, først som byfut ved Bergen byfutembete og frå 2006 som tingrettsdommar og avdelingsleiar i Bergen tingrett. Ho har sidan 2016 vore lagdommar i Gulating lagmannsrett.

 

 

 

Om sekretariatet

Sekretariatet hjelper kommisjonen med å undersøkje og greie ut dei rettslege og faktiske sidene ved sakene. Kommisjonen sitt sekretariat har femten fast tilsette under leiing av kommisjonens leiar. 

Sekretariatet har ti juridiske utgreiarar og tre utgreiarar med politifagleg bakgrunn. I tillegg har sekretariatet ein kontorsjef og ein seniorsekretær.

Utgreiarane i sekretariatet har brei erfaring frå strafferettspleia og anna verksemd. Dei har bakgrunn frå blant anna domstolane, påtalemyndigheita, politiet, forsvararsida og forvaltninga.

Kommisjonen har ei aktiv rettleiingsplikt. Dersom den som søkjer om gjenopning, ikkje får bistand frå forsvarar, vil sekretariatet normalt ha direkte kontakt og dialog med den enkelte. 

Har du spørsmål eller vil vite meir? Ring eller send oss ein e-post.