Gjenopptakelseskommisjonens medlemmer og sekretariat

Leder

Siv Hallgren

Leder av kommisjon og sekretariat

Arbeidserfaring fra Justisdepartementet, konsulent i Direktoratet for arbeidstilsynet, politifullmektig/adjutant, påtaleleder og konst. kriminalsjef i Politiet i Asker og Bærum, hodejeger i ISCO Group AS og advokatfullmektig/advokat i advokatfirmaet Lea, Haavik & Helland og advokat og partner i Advokatfirmaet Elden DA. Har vært leder for bistandsadvokatutvalget i Advokatforeningen og var medlem av Arbeidsgruppe for økt bruk av konfliktråd, Tilregnelighetsutvalget og Særdomstolsutvalget og i Helsepersonellnemnda i tre år.

Nestleder

Sven Ole Fagernæs

Advokat

Fagernæs har vært ved Regjeringsadvokatembetet fra 1976. Han ble utnevnt til regjeringsadvokat i 1994 og var det til han gikk av med pensjon i april 2015. Fagernæs har tidligere jobbet i Lovavdelingen i Justisdepartementet, vært dommerfullmektig ved Indre Sogn sorenskriverembete og ekstraordinær lagdommer i Hålogaland lagmannsrett. I perioden 1998–2001 hadde Fagernæs permisjon fra Regjeringsadvokatembetet for å være konstituert departementsråd i Justisdepartementet.  I 2005 var han konstituert sysselmann på Svalbard.

Medlem

Dag Jodaa

Tingrettsdommer i Rana tingrett

Jodaa har juridisk embetseksamen fra 1996. Han var dommerfullmektig i 1996-1999, rådgiver i Justisdepartementet i 1999-2000 og privatpraktiserende advokat og partner i Advokathuset Helgeland DA fra 2000-2015 hvoretter han har vært dommer i Rana tingrett.

Medlem

Elin Ramleth Østli

Statsautorisert revisor

Østli har høyere revisoreksamen fra 1986. Hun var ansatt i Arthur Andersen & Co fra 1986-1991 og i Sparebanken Hedmark fra 1991-1994. Fra 1994 har hun vært privatpraktiserende revisor og oppdragsansvarlig partner i Revisorsenteret Trysil DA. I perioden 2004-2007 og fra 2010 har hun hatt verv i kvalitetskontrollen i Den norske Revisorforening. I 2012-2016 var hun medlem i Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker.

Varamedlem

Arne Gunnar Aas

Advokat

Aas har juridisk embetseksamen fra 1977. Han har tidligere vært konsulent i Sjøfartsdirektoratet, dommerfullmektig ved Holt sorenskriverembete og politijurist i Asker og Bærum politidistrikt. Han har vært advokat i advokatfirmaet Hjort fra 1981 til 2020 og har hatt møterett for Høyesterett fra 1993. Aas har tidligere vært engasjert som rådgiver av JD med arbeidsfelt menneskerettigheter i Moldova. Aas har vært fast forsvarer ved Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett.

Varamedlem

Timothy John Brennen

Professor psykologi ved UiO

Brennen forsker på menneskers mentale prosesser, om temaer som personidentifisering, falske minner, og effekten av traumer på hvordan man husker og tenker. Han har hatt flere oppdrag som rettsoppnevnt sakkyndig vitne om hukommelse og relaterte temaer. Han har tidligere jobbet ved universitetene i Tromsø, Savoie og Grenoble, har vært forskningsleder ved Psykologisk institutt, og forskningsdekan ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO.

Medlem

Tor Ketil Larsen

Seksjonsoverlege ved Stavanger universitetssykehus og professor II UiB

Larsen har hatt 4 stipendiatperioder ved Universitetet i Oslo à 3 år tilknyttet Institutt for basalmedisinske fag og ble dr.med. i 1989. Han har vært leder av tidlig intervensjonsdelen av det såkalte TIPS-prosjektet. Han har vært faglig leder av regionalt senter for klinisk psykoseforskning ved Stavanger Universitetssykehus og forskningssjef ved avdelingen. Larsen har skrevet ca. 130 artikler/bokkapitler om tema psykoser, tidlig oppdagelse, rusmisbruk, tvangslidelse, ADHD, epilepsi og langtidsforløp ved psykoser. Han har lang erfaring som rettspsykiatrisk sakkyndig.

Varamedlem

Hanne Helle Arnesen

Lagdommer Agder lagmannsrett

Arnesen har juridisk embetseksamen fra 1986. Hun har tidligere vært konsulent/utredningskonsulent i Justisdepartementet, dommerfullmektig ved Larvik sorenskriverembete og privatpraktiserende advokat i 12 år. Hun har vært lagdommer siden 2004.

 

 

 

Om sekretariatet

Sekretariatet bistår kommisjonen med å undersøke og utrede sakenes rettslige og faktiske sider. Kommisjonens sekretariat har tretten fast ansatte som ledes av kommisjonens leder. 

Sekretariatet har ni juridiske utredere og to utredere med politifaglig bakgrunn. I tillegg har sekretariatet en kontorsjef og en seniorsekretær.

Utrederne i sekretariatet har bred erfaring fra strafferettspleien og annen virksomhet. De har bakgrunn fra blant annet domstolene, påtalemyndigheten, politiet, forsvarersiden og forvaltningen. 

Kommisjonen har en aktiv veiledningsplikt. Dersom den som begjærer gjenåpning ikke bistås av forsvarer, vil sekretariatet normalt ha direkte kontakt og dialog med den enkelte. 

Har du spørsmål eller vil vite mer? Ring eller send oss en e-post.