Gjenopptakelseskommisjonens medlemmer og sekretariat

Leder

Siv Hallgren

Leder av kommisjon og sekretariat

Arbeidserfaring fra Justisdepartementet, konsulent i Direktoratet for arbeidstilsynet, politifullmektig/adjutant, påtaleleder og konst. kriminalsjef i Politiet i Asker og Bærum, hodejeger i ISCO Group AS og advokatfullmektig/advokat i advokatfirmaet Lea, Haavik & Helland og advokat og partner i Advokatfirmaet Elden DA. Har vært leder for bistandsadvokatutvalget i Advokatforeningen og var medlem av Arbeidsgruppe for økt bruk av konfliktråd, Tilregnelighetsutvalget og Særdomstolsutvalget og i Helsepersonellnemnda i tre år.

Nestleder

Trude Marie Wold

Advokat

Wold har juridisk embetseksamen fra universitetet i Tromsø, 1996. Hun har drevet advokatfirmaet Wold på Sortland siden 2002. Wold har vært nestleder og medlem i Hovedstyret i Advokatforeningen siden 2020, leder for Kontrollkommisjonen for sykehusene i Lofoten og Vesterålen siden 2019 og fra 2011 fast bistandsadvokat for Vesterålen tingrett/ Midtre-Hålogaland tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Medlem

Dag Jodaa

Tingrettsdommer i Helgeland tingrett

Jodaa har juridisk embetseksamen fra 1996. Han var dommerfullmektig i 1996-1999, rådgiver i Justisdepartementet i 1999-2000 og privatpraktiserende advokat og partner i Advokathuset Helgeland DA fra 2000-2015 hvoretter han har vært dommer i Helgeland tingrett.

Medlem

Rolf K. Sæther

Statsautorisert revisor

Sæther ble statsautorisert revisor i 1991. Han har erfaring fra internrevisjon i bank, ledelse av lokalbankkontor og fra ekstern revisjon, senest som partner i BDO. Han var styremedlem i Den norske Revisorforening i perioden 2015 – 2021.

Medlem

Erik Rønneberg Hauge

Fagsjef i Divisjon psykisk helsevern, Helse Bergen HF

Hauge har utdanning som cand. med og cand. scient fra Universitetet i Bergen. Autorisasjon som lege 1987. Doktorgrad i matematikk og informatikk 1994. Spesialist i nevrologi og psykiatri. Videreutdanning i rettspsykiatri, kognitiv terapi og gruppeterapi. Omfattende erfaring som rettsoppnevnt sakkyndig i såvel straffesaker (judisielle observasjoner) som sivile saker og som fagkyndig meddommer i tingrett og lagmannsrett. Underviser i rettspsykiatri og sakkyndighet for leger og psykologer.

Varamedlem

Timothy John Brennen

Professor psykologi ved UiO

Brennen har bachelor i psykologi (University of Exeter, 1986) og phd (University of Nottingham, 1989). Brennen forsker på menneskers mentale prosesser, om temaer som personidentifisering, falske minner, og effekten av traumer på hvordan man husker og tenker. Han har hatt flere oppdrag som rettsoppnevnt sakkyndig vitne om hukommelse og relaterte temaer. Han har tidligere jobbet ved universitetene i Tromsø, Savoie og Grenoble, har vært forskningsleder ved Psykologisk institutt, og forskningsdekan ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, UiO.

Varamedlem

Bendik Falch-Koslung

Advokat

Falch-Koslung har juridisk embetseksamen fra universitetet i Oslo fra 2006. Han har drevet egen advokatpraksis i advokatfelleskapet Mette Y. Larsen & CO siden 2013 etter tidligere å ha vært ansatt som advokat. Falch-Koslung er fast forsvarer for Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett og har møterett for Høyesterett. Han er videre leder av Advokatforeningens isolasjonsgruppe og medlem av styret i Forsvarergruppen i Advokatforeningen. Han er også tilknyttet Universitet i Oslo, juridisk fakultet, som veileder og sensor innen strafferett, straffeprosess og menneskerettigheter.

Varamedlem

Beate Blom

Lagdommer Gulating lagmannsrett

Blom har juridisk embetseksamen fra 1990. Hun har arbeidserfaring som politifullmektig/adjutant og dommerfullmektig før hun i 1999 ble dommer, først som byfogd ved Bergen byfogdembete og fra 2006 som tingrettsdommer og avdelingsleder i Bergen tingrett. Hun har siden 2016 vært lagdommer i Gulating lagmannsrett.

 

 

 

Om sekretariatet

Sekretariatet bistår kommisjonen med å undersøke og utrede sakenes rettslige og faktiske sider. Kommisjonens sekretariat har tretten fast ansatte som ledes av kommisjonens leder. 

Sekretariatet har ni juridiske utredere og to utredere med politifaglig bakgrunn. I tillegg har sekretariatet en kontorsjef og en seniorsekretær.

Utrederne i sekretariatet har bred erfaring fra strafferettspleien og annen virksomhet. De har bakgrunn fra blant annet domstolene, påtalemyndigheten, politiet, forsvarersiden og forvaltningen. 

Kommisjonen har en aktiv veiledningsplikt. Dersom den som begjærer gjenåpning ikke bistås av forsvarer, vil sekretariatet normalt ha direkte kontakt og dialog med den enkelte. 

Har du spørsmål eller vil vite mer? Ring eller send oss en e-post.