Gjenopptakelseskommisjonen avgjør om en domfelt med rettskraftig dom skal få behandlet sin sak på ny av retten. Kommisjonen er uavhengig av politiet, påtalemyndigheten og domstolene. 

Saksgang

Gangen i en gjenåpningssak – uten utredning

Gangen i en gjenåpningssak – med utredning

Siste fra kommisjonen

Avgjørelse i Orderud-saken - anonymisert

Avgjørelsen i Orderud-saken kan lastes ned her.

Manshaus-saken gjenåpnes

Gjenopptakelseskommisjonen har i dag besluttet at begjæringen om gjenåpning av Asker og Bærum tingretts dom 11. juni 2020, skal tas til følge.

Gjenopptakelseskommisjonen oppnevnte to nye sakkyndige til å vurdere domfeltes psykiske tilstand på gjerningstidspunktet. De sakkyndige avga en rettspsykiatrisk erklæring i februar 2024. De sakkyndige vurderte at domfelte var å anse som psykotisk på gjerningstidspunktet.

Gjenopptakelseskommisjonen kom til at beskrivelsen av den etterfølgende psykiske utviklingen til domfelte i 2023 og konklusjonen i den nye sakkyndige erklæringen fra februar 2024, ga en rimelig mulighet for frifinnelse eller avvisning eller til anvendelse av en mildere strafferegel eller en vesentlig mildere rettsfølge, dersom det hadde vært fremme for den dømmende rett.

Vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 ble derfor vurdert til å være oppfylt.

Avgjørelsen er enstemmig.

Avgjørelsen blir sendt til Borgarting lagmannsrett som skal peke ut en ny tingrett til å behandle saken.

Avgjørelsen er i sin helhet tilgjengelig for mediene under pressetjenester på kommisjonens hjemmeside www.gjenopptakelse.no

 

15.03.2024
Kamilla Silseth
leder

Kommisjonsmøte

Neste kommisjonsmøte er planlagt 4. - 5. september 2024.

Dagmamma-saken gjenåpnes

Gjenopptakelseskommisjonen har i dag besluttet at den domfeltes begjæring om gjenåpning av Borgarting lagmannsretts dom 26. april 2019 i den såkalte «Dagmamma-saken» skal tas til følge.
Grunnlaget for avgjørelsen er at det foreligger nye bevis og omstendigheter som, sammenholdt med de øvrige bevisene som ble presentert for retten, gir en rimelig mulighet for at den domfelte ville blitt frifunnet, dersom de nye bevisene eller omstendighetene hadde vært kjent for retten da saken ble pådømt.

Avgjørelsen er enstemmig.

Kommisjonen er i korthet av den oppfatning at det etter domfellelsen er fremlagt nye sakkyndige erklæringer som bygger opp under et nytt potensielt hendelsesforløp som ikke er av høyst teoretisk natur, og som ikke impliserer domfelte. Etter kommisjonens syn er det en rimelig mulighet for at dagmammaen etter en samlet bevisvurdering ville ha blitt frifunnet, dersom lagmannsretten hadde vært kjent med de nye bevisene som nå foreligger.

Avgjørelsen blir sendt til Høyesteretts ankeutvalg som skal peke ut en ny lagmannsrett til å behandle saken.

Avgjørelsen er i sin helhet tilgjengelig for mediene under pressetjenester på kommisjonens hjemmeside www.gjenopptakelse.no

 

04.09.2023
Kamilla Silseth
leder

Andersen-saken gjenåpnes

Gjenopptakelseskommisjonen har besluttet å gjenåpne den frifinnende delen av Kristiansand byretts dom av 1. juni 2001 vedrørende Jan Helge Andersen som gjelder drapet på 10 år gamle Lena Sløgedal Paulsen.

Riksadvokaten begjærte tidligere i år gjenåpning av den delen av straffesaken knyttet til Andersen.

Bakgrunnen for begjæringen om gjenåpning er nye funn av DNA som stemmer overens med Andersens fra ulike steder på kroppen eller klærne til Lena Sløgedal Paulsen. Funnet ble gjort etter at sikret spormateriale i saken ble gjennomgått og analysert på nytt i 2021 og 2022 med ny og forbedret analyseteknikk. 

Straffeprosessloven § 393, første ledd nr. 2 bestemmer at en straffesak kan gjenåpnes til skade for en som tidligere er frifunnet i saken dersom det som følge av «nye opplysninger eller bevis må antas at han er skyldig i den straffbare handling». Nye analyser av tidligere innhentet bevismateriale, utført med forbedret analyseteknikk, anses som nye bevis. 

For gjenåpning kreves det sannsynlighetsovervekt for at vedkommende er skyldig i den straffbare handlingen. DNA-beviset er et tungtveiende bevis i straffesaken, som sett i sammenheng med øvrige bevis, gjør at kommisjonen finner at det er sannsynlighetsovervekt for at Andersen er skyldig i det aktuelle forhold.

Avgjørelsen blir sendt til Agder lagmannsrett som skal peke ut en ny tingrett til å behandle saken.

Avgjørelsen er i sin helhet inntatt her.

 

15.06.2023

Kamilla Silseth

leder

Advokat Anne Kamilla Silseth blir ny leder av kommisjonen

Ny leder av Gjenopptakelseskommisjonen er i dag utnevnt i statsråd.

Se pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet her https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-leder-for-kommisjonen-for-gjenopptakelse-av-straffesaker/id2962863/

 

Årsrapport 2022

Årsrapporten for 2022 kan lastes ned her.

KORO - Kunst i offentlig rom

Tid, nøyaktighet og grundighet er sentrale stikkord for kunsten i de oppgraderte lokalene til Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

Kunstnerne Vibeke Slyngstad (f. 1968) og Thorbjørn Sørensen (f. 1961) har begge produsert nye verk spesielt tilpasset Kommisjonens nyoppussede fellesarealer og møterom. Deres kunstneriske metode gir hver for seg assosiasjoner til Kommisjonens eget arbeid der tid, nøyaktighet og grundighet er sentrale stikkord.

koro.no/prosjekter/kommisjonen-for-gjenopptakelse-av-straffesaker/

Gjenopptakelseskommisjonen har til og med desember 2023 gjenåpnet 538 saker.