Tolk

Tolketjenester

God kommunikasjon er nødvendig for at vi skal kunne informere, veilede og fremskaffe informasjon i en sak. Personer med manglende norskkunnskaper kan trenge tolk. Tolken skal bidra til å sikre at rettssikkerheten ikke svekkes ved språkbarrierer.

Det er vårt ansvar å sørge for å bestille kvalifiserte tolker.

Det er viktig at du som søker om gjenåpning av saken din, opplyser oss om at du trenger tolk, og hvilket språk du bruker.  

Vi bestiller tolker fra Nasjonalt tolkeregister, som er tilgjengelig på www.tolkeregisteret.no. Så langt det er mulig, vil vi velge den tolken som fremstår som best kvalifisert for det aktuelle oppdraget. I særlige tilfeller der språk eller andre forhold gjør at en tolk med utdanning og/eller autorisasjon ikke er tilgjengelig, vil vi tilkalle tolk som oppfyller minstekravet for å stå registrert i Nasjonalt tolkeregister.

Ved bestilling av tolk sjekker vi at tolken ikke er inhabil.

Som hovedregel vil vi benytte frammøtetolking, det vil si at tolken møter opp personlig. Dersom dette ikke er mulig, kan tolking via skjerm eller telefon være et alternativ. 

Utgiftene til tolking dekkes av gjenopptakelseskommisjonen.