Om kommisjonen

Gjenopptakelseskommisjonen avgjør om en domfelt med rettskraftig dom, skal få behandlet sin sak på ny av retten. Kommisjonen er uavhengig av politiet, påtalemyndigheten og domstolene.

Gjenopptakelseskommisjonen skal sikre en objektiv vurdering av om vilkårene for gjenåpning er oppfylt.

De viktigste grunnene til at en rettskraftig dom i en straffesak skal kunne få ny behandling i retten, er:

  • Det foreligger nye bevis eller nye omstendigheter som kan være egnet til å føre til frifinnelse eller gi mildere straff.
  • En internasjonal domstol eller FNs menneskerettskomité har funnet at avgjørelsen eller saksbehandlingen som ligger til grunn for avgjørelsen er i strid med folkeretten, slik at det er grunn til å anta at en ny behandling av straffesaken vil føre til et annet resultat.
  • Noen som har hatt sentral befatning med saken, har gjort seg skyldig i straffbart forhold med hensyn til saken og det ikke kan utelukkes at dette har hatt innvirkning på dommen. For eksempel at bevis er forfalsket, eller at vitner har avgitt bevisst uriktig forklaring.
  • Det foreligger særlige forhold som gjør det tvilsomt om dommen er riktig og tungtveiende hensyn taler for at skyldspørsmålet blir prøvd på ny.

I straffeprosessloven kapittel 27 står reglene om Gjenopptakelseskommisjonen og om vilkårene for gjenåpning.  

Dersom saken blir gjenåpnet, skal skyldspørsmålet og/eller straffutmålingen prøves på nytt. Saken vil da gå for en annen domstol enn den som avsa den dommen som angripes. Domstolen som skal behandle saken på ny, skal være på samme nivå som den som behandlet saken forrige gang.

Kommisjonen består av fem faste medlemmer og tre varamedlemmer. Lederen utnevnes av Kongen i statsråd for én periode på syv år. De øvrige medlemmene og varamedlemmene oppnevnes av Kongen i statsråd for en periode på tre år, med adgang til én gjenoppnevning. Lederen er heltidsansatt og er også leder for sekretariatet i det daglige.

Lederen, nestlederen, ett av medlemmene og to av varamedlemmene skal ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap. De øvrige medlemmene har annen fagbakgrunn. Kommisjonen er bredt sammensatt og har erfaring fra rettsvesenet og samfunnet for øvrig.

Gjenopptakelseskommisjonen har veiledningsplikt overfor domfelte og har ansvar for at det blir foretatt en grundig utredning av saken. Kommisjonen kan innhente opplysninger på den måten den anser som formålstjenlig. Kommisjonen kan innkalle siktede og vitner til uformelle samtaler eller avhør. Den kan avholde muntlige høringer og begjære bevisopptak. Videre kan det fremmes begjæring til retten om personundersøkelse, observasjon og bruk av tvangsmidler. Kommisjonen kan gi utleveringspålegg, oppnevne sakkyndige og foreta gransking. I særlige tilfelle, kan den be påtalemyndigheten om å foreta etterforskning.

Kommisjonen kan forkaste begjæringer som ut fra sin karakter ikke kan gjenåpnes eller som er åpenbart grunnløse. Slike avgjørelser kan også treffes av kommisjonens leder eller nestleder alene.

Sekretariatet bistår kommisjonen i dette arbeidet.

Kommisjonen bestemmer selv sin arbeidsform og kan ikke instrueres om utøvelsen av den myndighet den er gitt.

Kommisjonen har vært i virksomhet siden januar 2004.