Advokater

Advokater - oppnevning som forsvarer

Den som er siktet i en straffesak har rett til bistand fra forsvarer på ethvert trinn av saken. Dette innebærer at også den som begjærer gjenåpning av en rettskraftig dom har rett til å la seg bistå av forsvarer, se straffeprosessloven § 94 første ledd.

Forsvarer oppnevnes ikke automatisk av det offentlige. Etter straffeprosessloven § 397 annet ledd første setning kan kommisjonen oppnevne offentlig forsvarer for den domfelte når «særlige grunner» tilsier det. Bakgrunnen for denne begrensningen er at kommisjonen har en plikt etter straffeprosessloven § 397 første ledd til å veilede den som begjærer gjenåpning. Kommisjonen har et eget sekretariat som utreder sakene for kommisjonen, se § 398 første ledd jf. § 395 siste ledd. Det fremgår av Ot.prp. nr. 70 (2000-2001) side 74, at kommisjonens plikt til å gi den domfelte rettledning og til selv aktivt å opplyse saken så godt som mulig før den avgjøres, innebærer at det i de fleste sakene ikke vil være behov for at domfelte får rettshjelp. Det fremgår videre at dette i noen tilfeller kan stille seg annerledes, for eksempel i mer kompliserte saker og der siktede i særlig grad har behov for hjelp for å ivareta sitt tarv.

Den som begjærer seg oppnevnt som forsvarer, må følgelig gi en begrunnelse for hvorfor det foreligger «særlige grunner» for oppnevning, slik at kommisjonen kan vurdere om vilkårene er oppfylt. Anmodning om forsvareroppnevning fremsettes for kommisjonen, og avgjøres av kommisjonens leder, nestleder eller administrativ nestleder.

Dersom kommisjonen oppnevner forsvarer, vil oppnevningen vanligvis være begrenset til et visst antall timer, slik at forsvareren skal kunne gi en fremstilling av de faktiske og rettslige sidene ved begjæringen, se også straffeprosessloven § 394 første ledd andre setning. I noen tilfeller kan forsvareren selv gi et estimat på hvor mye arbeid som antas å ville medgå for å bistå domfelte i gjenåpningssaken. Dersom det viser seg å være behov for å gå ut over den rammen som er fastsatt i oppnevningsbrevet, vil denne kunne bli utvidet, dersom forsvareren gir en skriftlig begrunnelse for dette på forhånd. 

Dersom det er grunn til å anta at den domfelte var utilregnelig på handlingstiden, jf. straffeloven (1902) § 44 og straffeloven (2005) § 20, skal han ha forsvarer jf. straffeprosessloven § 392 annet ledd jf. § 96 i.f. I slike tilfeller oppnevnes forsvarer uten tidsbegrensning. 

Ved innsendelse av begjæring for domfelt, må skjema med domfeltes signatur vedlegges.

 

Advokater - oppnevning som bistandsadvokat

Fornærmede og etterlatte har rett til å la seg bistå av advokat for egen regning. Kommisjonen kan oppnevne bistandsadvokat etter reglene i § 107 a, jf. straffeprosessloven § 397 annet ledd tredje setning. Reglene i §§ 107b-107g gjelder så langt de passer. 

En begjæring om oppnevning som bistandsadvokat må begrunnes og sendes kommisjonen. 

 

Advokater - salær

Salærinstruksen gjelder for advokater som er oppnevnt av kommisjonen. Godtgjøring skjer etter de satser som er fastsatt. Kommisjonens beslutning om godtgjørelse til forsvarer er endelig, jf. straffeprosessloven § 397 andre ledd i.f.