Informasjon til deg som ønsker gjenåpning av en straffesak

Gjenopptakelseskommisjonen bestemmer om en rettskraftig dom skal behandles på nytt i retten. Kommisjonens saksbehandling er grundig, objektiv og uavhengig. 

Ønsker du gjenåpning, må du sende inn en skriftlig begjæring. Det er ingen tidsfrist for å begjære gjenåpning. Skjemaet finner du her

Dersom du ikke har advokat (forsvarer) til å hjelpe deg, vil du bli gitt veiledning underveis og få tilbud om en samtale med en juridisk utreder i kommisjonen. Kommisjonen skal undersøke om den kan finne relevant informasjon for saken din, for eksempel ved å avhøre vitner eller engasjere sakkyndige. 

Du trenger derfor som oftest ikke hjelp fra advokat eller privatetterforsker. Dersom du likevel ønsker hjelp fra en advokat, må du i utgangspunktet betale dette selv. Kommisjonen kan i særlige tilfeller oppnevne forsvarer for deg, slik at du ikke trenger å betale noe. 

Det er flere grunner til at en sak kan behandles på nytt, blant annet fordi et vitne har løyet, det er kommet frem nye bevis eller det er tvilsomt om dommen er riktig. 

Saken blir gjenåpnet hvis kommisjonen mener at vilkårene er oppfylt. Du vil da få en ny behandling av saken din i retten. 

Dersom du har spørsmål er du velkommen til å ta kontakt med oss.