(2005 00187) Heleri

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig rapport – tilregnelighet)

En kvinne ble i 1990 dømt til betinget fengsel i 15 dager samt en bot for overtredelse av straffeloven § 317, jf. § 318 – heleri. I anledning etterforskning i annen straffesak i 2002/2003, ble det foretatt en rettspsykiatrisk undersøkelse av domfelte. De sakkyndige konkluderte med at hun antas å ha vært psykotisk på tiden for de påklagde handlinger. Ny rettspsykiatrisk undersøkelse av henne viste at hun antakelig også var psykotisk i rettspsykiatrisk forstand for tidspunktet da heleriet fant sted. Påtalemyndigheten begjærte på denne bakgrunn gjenopptakelse av dommen fra 1990. Domfelte tiltrådte begjæringen om gjenopptakelse.

Kommisjonen fant at det forhold at hun ifølge den rettspsykiatriske erklæring var psykotisk på gjerningstiden, utgjorde en ny omstendighet i saken. Denne nye omstendighet er egnet til frifinnelse, idet den som er psykotisk på handlingstiden ikke skal straffes, jf. straffeloven § 44 første ledd. Saken ble besluttet gjenopptatt i medhold av straffeprosessloven § 391 nr. 3.                                                   

* * * * *

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.