(2006 00153) Narkotika

§ 391 nr. 2b (avgjørelse fra EMD)

Se avgjørelse 14.12.2006-II - samme saksforhold.

Avgjørelsen av 24.01.2007 gjelder for person A.

* * * * *

Det ble deretter avsagt ny dom i lagmanssretten. Straffen ble satt til 7 år.