(2006 00162) Bilbrukstyveri, trusler med mer

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig rapport – tilregnelighet)

En mann begjærte gjenopptakelse av en dom, der han i tingretten var dømt for bilbrukstyveri, trusler og kjøring uten gyldig førerkort. Som grunnlag for gjenopptakelsesbegjæringen påberopte han blant annet en uttalelse fra politilegen, som konkluderte med at han var strafferettslig utilregnelig på grunn av schizofreni.

Kommisjonen forelå begjæringen for påtalemyndigheten som tiltrådte begjæringen.

Kommisjonen fant at uttalelsen fra politilegen og andre journaler m.v. var en ny omstendighet som ga grunnlag for gjenopptakelse. Vilkårene for gjenopptakelse etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var til stede, og saken ble henvist til retten for ny behandling etter straffeprosessloven § 400.

Avgjørelsen var enstemmig.

* * * * *

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.