(2007 00105) Militær straffelov

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig rapport – tilregnelighet)

En mann ble dømt for overtredelse av militær straffelov, for rettsstridig å ha unnlatt å møte til militærtjeneste. Straffen ble satt til fengsel i 24 dager.

Domfeltes tilregnelighet ble deretter tema i forbindelse med innkalling til soning av dommen, og ble utredet av to psykiatrisk sakkyndige. De sakkyndige konkluderte med at domfelte var psykotisk på handlingstiden, og riksadvokaten begjært saken gjenopptatt til gunst for domfelte. Det ble vist til at den som på handlingstiden var psykotisk ikke skal straffes, jf. straffeloven
§ 44.

Kommisjonen gjenopptok saken i medhold av straffeprosessloven § 391 nr. 3, under henvisning til at den rettspsykiatriske erklæringen utgjorde en ny omstendighet egnet til å føre til frifinnelse av domfelte. Saken ble henvist til retten for ny behandling.

* * * * *

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.