(2008 0061/0062/2007 0156) Narkotika

§ 391 nr. 3 (ny sakkyndig rapport - tilregnelighet)

En mann ble i 2003 og 2004 i tre ulike dommer dømt for en rekke ulike forhold, herunder en rekke narkotikaovertredelser. I anledning en ny sak mot mannen ble det besluttet å foreta judisiell observasjon av ham. De sakkyndige konkluderte med at siktede var psykotisk på gjerningstidspunktet og mente at siktede hadde hatt diagnosen paranoid schizofreni i en årrekke.

Det ble deretter begjært gjenåpning av de tidligere dommene. Påtalemyndigheten anførte at en ikke uten videre kunne legge de sakkyndiges vurdering til grunn. Det var i forbindelse med en av de gamle sakene også oppnevnt sakkyndige og de kom ikke frem til at domfelte var psykotisk. Påtalemyndigheten ønsket derfor oppnevnt nye sakkyndige.

Kommisjonen fant enstemmig at det var grunnlag for å gjenoppta dommene. Selv om det forelå en eldre sakkyndig vurdering med en annen konklusjon, viste kommisjonen til at sykdomstilstanden schizofreni er en sinnslidelse som ofte utvikler seg over flere år og at den endelige diagnostisering ofte kan være vanskelig å fastsette før sent i sykdomsforløpet. Kommisjonen viste videre til at det er tilstrekkelig for gjenåpning at det er en rimelig mulighet at de nye bevisene fører til frifinnelse. Kommisjonen fant det derfor ikke nødvendig å foreta ytterligere undersøkelser i saken.

* * * * *

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.