(2009 0022) Seksualforbrytelse, voldtekt

§ 392 første ledd (endret lovtolking – ankenektelse)

En mann ble i 2001 frifunnet i tingretten for to voldtekter, og domfelt for én voldtekt. Etter anke til lagmannsretten ble han dømt også for de to voldtektene han var frifunnet for i tingretten. Han anførte at det forelå nye bevis ved ny forklaring fra den ene fornærmede, og at anken over lagmannsrettens dom ble nektet fremmet av Høyesterett uten begrunnelse. Kommisjonen fant at det ikke forelå nye bevis som ga grunnlag for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3. Under henvisning til Høyesteretts avgjørelser 19. desember 2008 (Rt. 2008 s. 1764), Rt. 2009 s. 187 og 12. oktober 2010 (HR-2010-01703-S) om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble imidlertid Høyesteretts kjæremålsutvalgs beslutning gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd. På dette grunnlaget ble begjæringen tatt til følge.

Høyesteretts ankeutvalg avsa deretter en begrunnet beslutning om ikke å tillate anken fremmet.