(2009 0026) Regnskapsovertredelser

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet eller nytt bevis egnet til å føre til frifinnelse) - tilregnelighet

En 48 år gammel mann ble i 2006 dømt i tingretten til fengsel i 90 dager for diverse overtredelser av regnskaps- og merverdiavgiftslovgivningen.

Begjæring om gjenåpning ble satt frem for Gjenopptakelseskommisjonen i februar 2009, og det ble anført å foreligge nye bevis eller omstedigheter etter straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Ny omstendighet som ble påberopt var at det i forbindelse med ny straffesak mot domfelte i 2008 ble foretatt en rettspsykiatrisk undersøkelse som konkluderte med at han var strafferettslig utilregnelig. Denne konklusjonen gjaldt også forhold som gikk lengre tilbake i tid.

De sakkyndige vurderte også domfeltes mentale tilstand for det tidsrom som gjaldt de forhold som ble pådømt i tingretten i 2006. De sakkyndige fant at domfelte hadde aktive psykotiske symptomer på denne tiden, men kom likevel under sterk tvil til at domfelte ikke var psykotisk på handlingstiden for de pådømte forhold.

Gjenopptakelseskommisjonen fant at den rettspsykiatriske erklæringen var en ny omstendighet som var egnet til å føre til frifinnelse. Ved tvil om tilregnelighet skal en rettpsykiatrisk undersøkelse konkludere med at tiltalte ikke var psykotisk. Det er psykosen som skal påvises, ikke det motsatte. Kommisjonen fant imidlertid at en slik sterk tvil fra de sakkyndiges side, kan danne grunnlag for en rimelig tvil i strafferettslig forstand. Det ble lagt vekt på at de sakkyndige fant at domfelte hadde hatt psykotiske symptomer siden 18 års alder forenlig med diagnosen paranoid schizofreni og at han ble ansett for å ha vært psykotisk både før og etter 2006. Det ble også lagt vekt på hans lange sykdomshistorie. Saken ble dermed gjenåpnet etter straffeprosessloven § 391 nr. 3.

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.

* * * * *

Tingretten avsa deretter frifinnende dom.