(2009 0046) Grovt bedrageri

§ 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble i 2004 dømt i tingretten til fengsel i 9 år for blant annet grove bedragerier for til sammen ca. kr 1,1 milliard. Anken over tingrettens dom ble av lagmannsretten delvis nektet fremmet uten begrunnelse, og videre kjæremål til Høyesterett ble forkastet. I lys av Høyesteretts avgjørelser 19. desember 2008 (Rt. 2008 s. 1764) og 12. oktober 2010 (HR-2010-01703-S) om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd. Begjæringen ble tatt til følge.