(2009 0067) Vegtrafikkloven

§ 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En kvinne ble i 2006 dømt til betinget fengsel i 21 dager for fem tilfeller av kjøring uten gyldig førerkort etter at hun i 2005 var fradømt føreretten på grunn av kjøring i påvirket tilstand. Anke over tingrettens dom ble av lagmannsretten nektet fremmet uten begrunnelse, og videre kjæremål til Høyesterett ble forkastet. I lys av Høyesteretts avgjørelser i Rt. 2008 s. 1764 og HR-2010-01703-S om at ubegrunnete ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd. Begjæringen ble tatt til følge.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet deretter lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse. Lamannsretten tillot anken fremmet for ankebehandling mht. straffutmålingen. Etter ankefohandlingen ble anken forkastet av lagmannsretten.