(2009 0115) Falsk anmeldelse

§ 391 nr. 3 (ny omstendighet eller nytt bevis egnet til å føre til frifinnelse) – tilregnelighet – straffeutmåling

En mann ble i 2006 dømt i tingretten til fengsel i 120 dager for å ha inngitt falsk anmeldelse av ran. Dommen ble avsagt som tilståelsesdom. Etter domfellelsen var domfelte til behandling for psykiske problemer, og det ble reist spørsmål om han kunne ha vært utilregnelig. Domfelte ble gitt soningsutsettelse på bakgrunn av sine psykiske problemer.

Kommisjonen oppnevnte sakkyndige som konkluderte med at domfelte hadde vært tilregnelig, men at han led av en alvorlig psykisk lidelse med betydelig svekket evne til realistisk vurdering av sitt forhold til omverdenen. Kommisjonen fant at det var en rimelig mulighet for at domfelte ville fått en lavere vesentlig lavere straff etter straffeloven § 56 c,

Kommisjonen besluttet enstemmig å ta begjæringen til følge for så vidt gjaldt straffeutmålingen.

Etter ny hovedforhandling utmålte tingretten ny straff til fengsel i 90 dager som i sin helhet ble gjort betinget.