(2010 00107) Regnskapsloven, merverdiavgiftsloven

§ 392 første ledd (endret lovtolking – ankenektelse)

En mann ble i 2006 dømt i tingretten til fengsel for overtredelse av regnskapsloven og merverdiavgiftsloven.  Påtalemyndighetens anke over straffutmålingen ble fremmet, og det ble i 2007 utmålt ny straff i lagmannsretten. Domfeltes anke over tingrettens bevisbedømmelse og lovanvendelse under skyldspørsmålet ble nektet fremmet uten begrunnelse, og videre kjæremål til Høyesteretts kjæremålsutvalg ble forkastet. Kommisjonen fant at kjæremålet, sammenholdt med et brev domfelte hadde sendt lagmannsretten i forbindelse med kjæremålet, måtte forstås som at det var den manglende begrunnelse eller reelle overprøving av anken som ble påkjært.
I lys av Høyesteretts avgjørelser 19. desember 2008 (Rt. 2008 s. 1764) og 12. oktober 2010 (Rt. 2010 s. 1170) om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd. 

Kommisjonens besluttet enstemmig å ta begjæringen om gjenåpning til følge.

Høyesteretts ankeutvalg opphevet deretter lagmannsrettens ubegrunnede nektelse av anken over bevisbedømmelsen og lovanvendelsen under skyldspørsmålet. Lagmannsretten traff deretter en begrunnet beslutning om å nekte anken fremmet.