(2010 0090 m.fl.) Legemsbeskadigelse, skadeverk, trusler m.m.

§ 391 nr. 3 (Ny omstendighet. Tilregnelighet)

En mann ble i perioden 2004-2009 dømt 6 ganger i tingretten for blant annet legemsbeskadigelse, skadeverk, trusler m.m. Det ble i ettertid slått fast at han led av en alvorlig psykose, og domfelte anførte at han også kunne ha vært utilregnelig på handlingstiden for de pådømte forhold. Kommisjonen oppnevnte to rettspsykiatriske sakkyndige, som konkluderte med at domfelte var psykotisk på handlingstiden for de forhold han ble dømt for i 2009. De sakkyndige var under tvil kommet til at han ikke var psykotisk på tiden for de øvrige pådømte forholdene. Kommisjonen fant at den tvilen som de sakkyndige hadde gitt uttrykk for i erklæringen, var en ny omstendighet som ga uttrykk for gjenåpning også av de øvrige 5 dommene. Vilkårene for gjenåpning etter straffeprosessloven § 391 nr. 3 var til stede, og kommisjonen tok begjæringen til følge.

Avgjørelsen var enstemmig og saken ble henvist til retten for ny behandling.

Tingretten avsa deretter frifinnende dom uten hovedforhandling.