(2010 0101) Grov utroskap

§ 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble i 2005 dømt i tingretten til fengsel i 5 år og 6 måneder for grov utroskap. Anke over tingrettens dom ble av lagmannsretten nektet fremmet uten begrunnelse, og videre kjæremål til Høyesterett ble forkastet. I lys av Høyesteretts avgjørelser i Rt. 2008 s. 1764 og HR-2010-01703-S om at ubegrunnete ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd. Begjæringen ble tatt til følge.  

Lagmannsretten avsa deretter en begrunnet kjennelse og beslutning der begjæringen om å oppheve tingrettens dom ikke ble tatt til følge og anken over saksbehandlingen ble nektet fremmet. Anken over rettsanvendelsen og bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for den aktuelle tiltaleposten ble tillatt fremmet for ankeforhandling sammen med anken over straffutmålingen og erstatningskravet. Domfelte trakk etter dette tilbake anken og saken ble hevet.

Se også sak 18.11.2010 (2010 00102) og 27.01.2011 (2010 0165).