(2010 0103) Bedrageri

§ 392 første ledd (endret lovtolking - ankenektelse)

En mann ble i 2006 dømt i tingretten til fengsel i 5 år for grovt bedrageri, investorbedrageri og brudd på regnskapsloven m.m. Domfelte anket dommen, men kun straffutmålingsanken ble tillatt fremmet for lagmannsretten, og straffen ble satt til fengsel i 4 år 6 måneder. Han anførte at lagmannsrettens ubegrunnede beslutning om å nekte anken over skyldspørsmålet fremmet, var folkerettstridig og måtte lede til gjenåpning. Anke over tingrettens dom ble av lagmannsretten nektet fremmet uten begrunnelse, og videre anke til Høyesterett ble forkastet. I lys av Høyesteretts avgjørelser i Rt. 2008 s. 1764 og HR-2010-01703-S om at ubegrunnede ankenektelser er folkerettsstridige, ble Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse gjenåpnet, jf. straffeprosessloven § 392 første ledd.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet deretter å tillate domfeltes anker fremmet. Høyesterett opphevet lagmannsrettens ubegrunnede ankenektelse og kom til at også lagmannsrettens dom med ankeforhandling måtte oppheves. Etter ny ankeforhandling avsa lagmannsretten ny dom som omfattet noen færre poster enn tidligere, men straffen ble igjen satt til fengsel i 4 år og 6 måneder. Ett år av straffen ble gjort betinget. Anke til Høyesterett ble ikke tillatt fremmet.